Projekt Sustainaware

Projekt SustainawareNamen in cilji
Namen projekta Sustainaware je z metodami neformalnega izobraževanja poučiti mlade v Sloveniji in na Madžarskem o podnebnih spremembah in kako jih ublažiti.

Cilji projekta so:
• razviti prilagojen slovenski kalkulator ekološkega odtisa, skupaj s spletno stranjo projekta;
• napisati in objaviti brošuro “WTF so podnebne spremembe?” v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku;
• razviti kompetenčni model za neformalno izobraževanje v mladinskem sektorju o blaženju podnebnih sprememb in trajnosti;
• zagotoviti pilotno uporabo kompetenčnega modela v nevladnih organizacijah v Sloveniji in na Madžarskem;
• pripraviti in izvesti osem spletnih seminarjev o blaženju podnebnih sprememb in trajnosti;
• organizirati Poletno šolo o podnebnih spremembah in trajnosti;
• organizirati Mednarodni podnebni posvet mladih;
• učinkovito komunicirati o aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah in promovirati orodja, ki smo jih razvili v projektu.

Opis projekta
Projekt bo spodbujal “podnebno pismenost” med mladimi v srednji Evropi in pripravil izobraževalna gradiva ter vire o blaženju podnebnih sprememb. Kalkulator ekološkega odtisa bomo prilagodili slovenski resničnosti, kar bo mladim omogočilo, da bodo primerjali svojo potrebo po virih, se spoprijeli s svojimi potrošniškimi navadami in ne-trajnostne vzorce porabe preoblikovali v bolj trajnostne. Poleg tega bodo partnerji projekta izvedli več izobraževalnih dogodkov o podnebnih spremembah: osem spletnih seminarjev, poletno šolo o podnebnih spremembah in mednarodni posvet mladih o trajnosti in podnebju. Vsi dogodki bodo udeležencem in deležnikom s področja trajnosti in podnebnih sprememb iz Srednje Evrope omogočali predstavitev in razpravo o rezultatih projekta. Spletni seminarji bodo snemani in potem objavljeni na spletu, s čimer želimo doseči še večjo dostopnost teh izobraževalnih virov. Projekt bo naslovil tudi mladinski sektor in razvil nov kompetenčni model za blaženje podnebnih sprememb in trajnost, ki ga bodo preizkusile in uporabljale mladinske nevladne organizacije na Madžarskem in v Sloveniji. Ker so neformalno izobraževanje in komunikacijski sistemi čedalje bolj pomembni, bo projekt za širjenje znanja uporabljal predvsem kanale na družbenih medijih.

Partnerstvo
Konzorcij projektnih partnerjev sestavljajo štiri različne organizacije:

Koordinator projekta je Inštitut za zdravje in okolje iz Slovenije. Inštitut je organizacija, ki deluje v javnem interesu. Njeno poslanstvo je spodbujati doseganje ciljev trajnostnega razvoja z medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem s civilno družbo na področjih zdravja in okolja. Spremembe dosegamo z učinkovitim komuniciranjem, povezovanjem različnih deležnikov in s spodbujanjem participacije vseh skupin prebivalstva.

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so specializirani za področja trajnostnega razvoja, varovanja okolja in regionalnega razvoja. Njihova vloga v projektu je svetovati v procesu razvoja slovenskega kalkulatorja ekološkega odtisa, prispevati k pripravi vsebin spletnih seminarjev in so-organizirati Poletno šolo ter Mednarodni podnebni posvet mladih.

V projekt sta vključeni tudi dve nevladni organizaciji, ki delata z mladimi in bosta zadolženi za razvoj kompetenčnega modela in njegovo pilotno izvajanje na Madžarskem in v Sloveniji. Obe bosta vključeni v vse druge projektne dejavnosti in bosta izdali brošuro “WTF so podnebne spremembe?” v madžarskem in slovenskem jeziku.

CliMates je nevladna organizacija s sedežem v Parizu v Franciji, ki predstavlja široko mednarodno mrežo prostovoljcev. Preko inovativnih izobraževalnih orodij, kot je “COP in MyCity” in ki je doseglo več kot 10.000 mladih, želijo mlade spodbuditi k udejstvovanju na področju podnebnih sprememb, ki bo dejansko smiselno in bo imelo učinek. Opolnomočenje mladih je ključna vrednota organizacije, ki se odraža tudi v samem vodenju – namesto redno zaposlenega osebja, organizacija vsako leto preda vodenje novim “Mates-om”, s čimer opolnomoči mlade in jih spodbudi, da se prostovoljno preizkusijo in dokažejo v neprofitnem in razvojnem sektorju. Projekt vključuje mednarodno podružnico CliMates in njeno uveljavljeno madžarsko platformo.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nevladna organizacija iz Ljubljane, ki jo vodijo mlade in je v projektu ključen deležnik za implementacijo projekta med mladimi v Sloveniji. Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in zanimiv način ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje. Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih. Brez izgovora Slovenija je apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev.

Sustainaware project

Aim and goals
Sustainaware project’s aim is to educate the Slovenian and Hungarian youth about climate change and climate mitigation through non-formal approaches.

The goals of the project are to:
• Develop the adjusted Slovenian Ecological Footprint (EF) calculator together with the project website,
• Write and publish a brochure “WTF is Climate Change?” in English, Slovenian and Hungarian,
• Develop a Competence model on climate mitigation and sustainability for non-formal education in the youth sector,
• Ensure pilot implementation of the Competence model in NGOs in Slovenia and Hungary,
• Prepare and carry out eight webinars on climate mitigation and sustainability,
• Organize the Summer School on Climate Change and Sustainability,
• Organize the International Youth Climate Summit,
• Effectively communicate on climate awareness activities and promote the tools developed by the project.

Project description
The project will promote “climate literacy” among Central European youth and provide educational resources about climate change mitigation. We will adjust the Ecological Footprint Calculator to the Slovenian reality, which will allow young people to compare and tackle their resource demands and to transform unsustainable consumption patterns into sustainable ones. Furthermore, the implementing organizations will conduct educational events on climate change: eight webinars, a summer school on climate change, and the Sustainability and Youth Climate Summit. Each format will allow participants and relevant stakeholders from Central Europe to present and discuss project results. The webinars will be recorded and published online, in order to make this educational resource more widely available. Finally, the project will address the youth work community, developing a new competence model on climate mitigation and sustainability, which will be tested and implemented by youth NGOs in Hungary and Slovenia. Acknowledging the importance of non-formal education and communications systems, the projects will primarily use social media to disseminate the knowledge.

Partnership
The project consortium consists of four different organizations:

The coordinator of the project is the Institute for Health and Environment from Slovenia. The Institute is an organization working in public interest, committed to achieving the sustainable development goals, which ensure a healthy environment for people and at the same time preserve the ecosystems of our planet. Our mission is to ensure cross-sectoral collaboration and cooperation with civil society in the fields of health and the environment. We achieve change with effective communication, by connecting different stakeholders and by encouraging the participation of all segments of the population.

The Department of Geography (Faculty of Arts) of the University of Ljubljana (Slovenia) is a public institution of higher education. Collaborating experts from the Department of Geography specialise in sustainable development, environmental protection and regional development. Their role in the project is to consult on the development and adjustments of the Slovenian Ecological Footprint Calculator, contribute to the content of the webinars and to co-organize the Summer School and International Youth Climate Summit.

The project includes also two NGOs working with young people and they will be in charge of the development of the competence model and its pilot implementation in Hungary and Slovenia. Both will be included in all other project activities and will publish a brochure “WTF is Climate Change?” in Hungarian and Slovenian.

CliMates is an NGO based in Paris (France). It is a wide international network of volunteers, working on meaningful climate action among youth in Europe through innovative educational tools such as “COP in MyCity”, which reached more than 10.000 young people. Youth empowerment is a core value of the organization and instead of a regular staff CliMates has an annual handover with new Mates to empower young people to try and prove themselves in the non-profit and development sectors voluntarily. The project fosters exchange through the involvement of the international branch of CliMates and its established Hungarian platform.

Youth Network No Excuse Slovenia is a youth-led NGO from Ljubljana and is a key stakeholder in implementing the project among Slovenian youth. No Excuse Slovenia is a youth organization in the public interest that strives for positive social change and personal growth of young people. With the help of non-formal education, it encourages young people to social participation and activation of their peers. Young people in No Excuse Slovenia are spending their free time in a healthy way. They are raising awareness among other young people about actual topics and stimulating their critical thinking. The organization promotes and advocates through various projects for sustainable development, healthy lifestyle and active citizenship of young people. No Excuse is apolitical and a non-profit organization that operates independently from private financiers.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice