Paziv za oddajo ponudb: Priprava programa SVVS v okviru projekta Za zdravje mladih

Opis naročnika

Brez izgovora Slovenija je mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja, mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov.

Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Druge mlade na razumljiv in zanimiv način ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje.
Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih.

Brez izgovora je apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev.
 

Opis projekta

Za zdravje mladih (ZZM) je projekt, ki deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Mladi so vključeni v planiranje, izvedbo in vrednotenje projektov v sodelovanju s strokovnjaki na različnih področjih delovanja – javno-zdravje, raziskovanje, izobraževanje, informiranje in promocija. Projekt Za zdravje mladih je financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma in SVRK.

V okviru projekta pripravljamo strokovne podlage o stanju na področju zdravja med otroci in mladostniki, izvajamo kakovostna usposabljanja za mladinske delavce, kjer nameravamo usposobiti 176 strokovnih delavcev. Vpeljujemo programe promocije zdravja med več kot 2500 vključenimi mladimi in njihovimi starši. S programom pripravljamo različna izobraževalna orodja, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in nadaljevanje dela na tem področju. Usposobljeni strokovni delavci bodo prejeli naziv »promotor zdravja«, organizacije, ki pa bodo vpeljale programe zdravja in ustvarile zdravo okolje za mlade pa naziv »zdrava organizacija«.

V projektu sodelujejo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Brez izgovora Slovenija, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in RTV Slovenija.

Glavni cilji projekta v celoti (iz prijavnice):

 • Izboljšati prehranjevalna navade otrok in mladih ter jih spodbuditi k redni telesni dejavnosti.
 • Preprečiti tvegana vedenja zlorabe alkohola, tobačnih izdelkov in prepovedanih drog pri otrocih in mladih.
 • Ozavestiti mehanizme za obvladovanje stresa ter okrepiti pozitivno samopodobo otrok in mladih (duševno zdravje).
 • Otroke in mlade informirati o pomenu zdrave spolnosti na starosti primeren način.
 • Raziskati področje drugih oblik zasvojenosti in pripraviti ozaveščevalne programe.
 • Opolnomočiti mladinske delavce v nevladnem sektorju in druge deležnike, ki so v stalnem stiku z otroki in mladimi, z orodji za izvajanje preventivne dejavnosti zdravja otrok in mladih v lokalnih skupnostih.
Trenutno stanje

Do januarja 2016 so bile za projekt pripravljene strokovne podlage iz različnih področij zdravega življenjskega sloga (dostopno na www.zdravjemladih.si); izvedena usposabljanja tako za trenerje kot za promotorje zdravja, z januarjem pa je bil tudi zaključen razpis za izvedbo programov, na katerem je bilo izbranih 60 programov promocije zdravja, ki bodo izvajani s strani udeležencev usposabljanj. Izbrani programi so dobili odobreno do 430 eur financiranja za izvedbo svojega programa. Programi bodo izvedeni med marcem in julijem.

Programi so zajemajo vsa področja promocije zdravja, izvedeni pa bodo v različnih lokalnih okoljih. Gre za različne tipe programov:

 • Programe, namenjene širši javnosti (mladim, družinam) – tabori, stojnice, dogodki ipd.
 • Programi, namenjeni izvedbi v šolskem okolju (delavnice v šolah)
 • Programi, namenjeni opolnomočenju mladinske organizacije za vpeljavo smernic zdravega življenjskega sloga v svoje delo

Opis želenega programa

Cilj je pripraviti celosten program spreminjanja in vzdrževanja vedenja in stališč med mladimi (SVVS), ki bo obsegal 1500 ur in bo zajemal 50 usposobljenih strokovnjakov v mladinskem sektorju (ki v tem času izvajajo v ZZM predhodno odobrene projekte), osnovne in srednje šole in njihove zaposlene, družine in vrstnike mladih, uporabljal pa bo tradicionalne in spletne kanale sporočanja, po principu socialnega marketinga.

Opis cilja programa (iz delovnega načrta):

Vzpostavitev celostnega nacionalnega programa SVVS s pomočjo različnih akterjev v mladinskem sektorju in širše (družina, učitelji, vrstniki ipd.), ki temelji na dognanjih iz vsebinskih podlag, ki so nastale pri projektu Za zdravje mladih in so dostopne na www.zdravjemladih.si.

Ciljna skupina

 • mladinski delavci in mladinski voditelji, pretežno v starosti od 19 do 30 let (neposredno).
 • otroci in mladostniki med 12 in 19 let: osnovnošolci zadnje triade in srednješolci, pretežno iz ruralnega okolja (posredno)
Kazalniki (produkti) za poročanje
 • Delovni plan SVVS, zapisniki sestankov, listi s podpisi udeležencev
 • Vključenih 50 strokovnjakov usposobljenih v okviru usposabljanj ZZM
 • Tiskovine, PDF dokumenti, listi s podpisi
 • Poročilo SVVS programa v PDF
Vrednotenje

Vrednotenje med udeleženci usposabljanj za promotorje zdravja je že zastavljeno, tako da dodatnega dela vrednotenje ne predstavlja – za to je že predvideno delo v drugem delovnem sklopu.
 

Proračun


Stroški SVVS programa (Namestitev, honorar, prehrana, potni stroški in dnevnice po Sloveniji, tisk in drugi stroški) so maksimalno 15.000,00 €. Izbrana bo najcenejša ponudba, ki dosega kriterije.
 

Časovnica

 • Priprava ideje in  izvedbenega plana do 20. februarja 2016
 • Dokončanje izvedbenega plana na podlagi komentarjev do 29. februarja 2016
 • Načrtovanje in izvedba programa SVVS od 1. marca do 31 .julija 2016
 • Priprava dokazil in poročila od  do 15. avgusta 2016.

Roki za oddajo ponudbe in kriteriji izbire


Rok za oddajo ponudbe je 16. januar 2016 do polnoči po pošti na Brez izgovora Slovenija, Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana.

Izbrali bomo najcenejšega ponudnika, ki bo ustrezal zgornjim pogojem.

PREBERITE TUDI

04.11.2022

Transparency International Slovenia ob…

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob zaključku projekta Brez izgovora, ki je potekal pod okriljem mladinske zveze Brez izgovora, in v okviru katerega smo v TI

13.10.2022

Our ESC experience in…

Nice to meet you, No Excuse! So here we are. In the cozy office in the center of charming Ljubljana. Hard to believe it’s been

07.10.2022

SustainMobility adventure

Erasmus+ projects are full of experiences. Read Ceyda’s views on one of the youth exchanges which happened in Alanya, Turkey.   This summer I had

Vse novice